NEST je zkratka mezinárodní asociace s názvem New Experience for Survivors of Trauma.

Terapeutický program NEST je určen pro ty, kdo ve svém životě zažívají následky různých traumat (např. sexuální, slovní, fyzické týrání; emoční, intelektuální, fyzické zanedbávání; ztráta těhotenství – např. aborce, samovolný potrat, porod mrtvého dítěte atd.), nebo důsledky různých potenciálně přetěžujících stresových situací (souvisejících např. s epidemiemi, válkami, emigrací, vyloučením, nezaměstnaností, změnou zaměstnání, stěhováním, rozvodem, porodem, adopcí atd.).

Terapie NEST může být navíc užitečná při mentalizaci různých typů životních výzev nebo krizí, například pokud jde o vztahy s rodiči, manželi / partnery, dětmi nebo jinými důležitými lidmi.

Osoba účastnící se terapie NEST má příležitost rozšířit své myšlení, cítění a jednání v oblasti:

 • porozumění minulým událostem a tomu, jaký vliv mohou mít na potíže, které se vyskytují v současnosti;
 • překonávání intra- a interpersonálních konfliktů vyplývajících z traumatických zážitků;
 • učení adaptivnímu chování v reakci na trauma, jako je asertivita nebo únik v nezbytných situacích;
 • rozpoznávání, vyjadřování a zvládání celé řady emocí, jako je bolest, strach, zmatek, opuštění, stud, vina, zlost nebo hněv;
 • postojů k existenciálním problémům jako je: pomíjivost, prázdnota, naplnění, kreativita, smysl života nebo smrt;
 • zahájení přirozených psychologických procesů, jako je smutek, zármutek, odpuštění;
 • řešení následků významných osobních ztrát, jako je úmrtí dítěte v důsledku ztráty těhotenství;
 • učení se převzít odpovědnost za svá rozhodnutí;
 • učení se vyjednávat;
 • rozpoznávání a odmítání sociálních masek a truchlení nad ztrátou člověka, kterým by se byl mohl stát, nebýt traumatu;
 • setkání se svým autentickým já tím, že se naučí realisticky vnímat své vlastní schopnosti a omezení;
 • podpory ve vytváření autentických vztahů s ostatními lidmi.