XVIII Międzynarodowa Konferencja NEST

Serdecznie zapraszamy do udziału w XVIII Międzynarodowej Konferencji NEST, która odbędzie się w Suchej Beskidzkiej w dniach 24-26 września 2020 roku. Poniżej znajdą Państwo szczegółowy program konferencji.

POBIERZ PROGRAM KONFERENCJI

Prosimy o rejestrację przez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Aktualnie zakładamy, że konferencja odbędzie się w planowanym terminie. W kwestii ewentualnego przełożenia konferencji na inny termin będziemy informować na bieżąco.

W przypadku przesunięcia konferencji opłata konferencyjna zostanie zaliczona na poczet konferencji w nowym terminie. Zachęcamy jednak do zgłaszania się już teraz!

Będziemy w mailowym kontakcie ze wszystkimi osobami, które się zarejestrują.

PROGRAM KONFERENCJI

CZWARTEK, 24 września / ЧЕТВЕР, 24 вересня / THURSDAY, 24 of September

8.30 – 10.00 rejestracja / реєстрація / registration

10.00 – 11.30 Witold Simon, Aleksandra Kulczyńska/ Вітольд Сімон, Олександра Кульчинська

Powitanie i przedstawienie uczestników

Привітання та представлення учасників

Welcome and presentation of participants

11.30 – 12.00 kawa, herbata + rejestracja / чай, кава + реєстрація /coffee break + registration

12.00 – 13.00 wykład / доповідь / lecture Piotr Pasterczyk/ Петро Пастерчик.

Psychoterapia w pułapce pojęcia wolnej woli. Od Augustyna z Hippony do Freuda

Психотерапія в пастці концепції вільної волі. Від Августина з Гіпону до Фройда

Psychotherapy trapped in the concept of free will. From Augustine of Hippo to Freud.

13.00 – 13.30 dyskusja/ дискусія / discussion

13.30 – 15.00 obiad + rejestracja/ обід + реєстрація / lunch + registration

15.00 – 17.15 Otwarte Forum/ Відкритий форум/ Open Forum Witold Simon/ Вітольд Сімон

My i nasi pacjenci w czasach zarazy: między pandemią wirusa a pandemią lęku.

Ми та наші пацієнти під час зарази: між пандемією вірусу та пандемією тривоги.

We and our patients during the plague: between the virus pandemic and the anxiety pandemic.

17.15 – 17.45 kawa, herbata / кава, чай + реєстрація /coffee break + registration

17.45 – 19.30 superwizja / супервізія / supervision

 • Piotr Domaradzki, Agata Rusak/ Петро Домарацькі, Агата Русак
 • Aleksandra Kulczyńska, Agnieszka Chojnowsk/ Олександра Кульчинська, Агнєшка Хойновська
 • Andrzej Miziołek, Dagmar Sližová/ Анджей Мізьолек, Дагмар Сліжова
 • Marie Szymiková, Mirosława Prajsner/ Марія Шумікова, Мирослава Прайснер
 • Olena Klochkova-Gonchar, Wiesław Błaszczak/ Олена Клочкова-Гончар, Вєслав Блащак
 • Kateryna Błaszczak, Witold Simon/ Катерина Блащак, Вітольд Сімон

19.30 – 20.45 kolacja, rozmowy w kuluarach / вечеря, розмови в кулуарах/ supper, unofficial meetings

20.45 – 22.00 Walne Zgromadzenie członków NEST: wewnętrzne sprawy bieżące, prezentacja podręcznika – wnioski na przyszłość

Зібрання членів NEST: внутрішні справи, презентація підручника

– внески на майбутнє.

The NEST Members General Meeting: internal current affairs, presentation of the handbook

– conclusions for the future

 

PIĄTEK, 25 września / ПЯТНИЦЯ, 25 вересня / FRIDAY, 25 of September

8.00 – 8.45 śniadanie / сніданок / breakfast

8.45 – 9.00 otwarcie drugiego dnia / відкриття другого дня / opening of the second day

9.00 – 10.00 panel / панель / panel Kateryna Błaszczak, Wiesław Błaszczak, Aleksandra Kulczyńska, Witold Simon/ Катерина Блащак, Вєслав Блащак, Олександра Кульчинська, Вітольд Сімон

Prezentacja nowego podręcznika NEST: eksploracja źródeł i rekonesans horyzontów.

Презентація нового підручника NEST: дослідження джерел та поширення кругозору.

Presentation of the new NEST textbook: exploration of sources and reconnaissance of horizons.

10.00 – 10.30 dyskusja/ дискусія / discussion

10.30 – 10.45 kawa, herbata / кава, чай /coffee break

10.45 – 13.00 film i dyskusja / фільм та дискусія / movie and discussion

Juno/ Джуно/ Juno. Reż. Jason Reitman

Trudny temat podany w niezwykły sposób. Opowieść o nieplanowanej ciąży zbuntowanej nastolatki, o braniu odpowiedzialności za życie, o dojrzewaniu i miłości.

Важка тема розкривається незвичайним способом. Це оповідання про незаплановану вагітність бунтівничої дівчини-підлітка, про відповідальність за життя, про дозрівання та кохання.

A difficult topic told in an unusual way. A story about an unplanned pregnancy of a rebellious teenager, about taking responsibility for life, about maturation and love.

13.00 – 14.30 obiad/ обід / lunch

14.30 – 15.30 wykład / доповідь / lecture Elżbieta Smoleń/ Ельжбєта Смолень

 Relacyjna trauma niemowlęca

Дитяча травма стосунків

Infant relationship trauma

15.30 – 16.00 dyskusja/ дискусія / discussion

16.00 – 16.30 kawa, herbata / кава, чай /coffee break

16.30 – 18.00 warsztaty / варштати / workshops

 • Elżbieta Smoleń. Relacyjna trauma niemowlęca – warsztat/ Ельжбєта Смолень. Дитяча травма стосунків – майтер-клас. Infant relationship trauma – workshop.
 • Piotr Domaradzki – Wykorzystanie teorii pola przez psychoterapeutę w pracy z klientem po doświadczeniu traum wczesnodziecięcych. / Петро Домарацькі. Використання теорії поля психотерапевтом у праці з клієнтами з досвідом ранніх дитячих травм. The use of field theory by a psychotherapist in working with clients after experiencing early childhood traumas.
 • Grażyna Okulska – Zaufaj ciału – ono pamięta Cię od samego początku/ Гражина Окульська. Довірся тілу — воно пам’ятає тебе від самого початку. Trust the body – it remembers you from the very beginning.
 • Beata Strzechmińska – trauma relacyjna a narodzenie się niepełnosprawnego dziecka/ Беата Стшехмінська.Травма стосунків і народження дитини-інваліда. Relational trauma and the birth of a disabled child
 • Kateryna Błaszczak, Andrzej Miziołek – Psychoterapia online – wyzwania i rozwiązania, omówienie badań i realnych doświadczeń/ Катерина Блащак, Анджей Мізьолек. Психотерапія онлайн — виклики та рішення, обговорення досліджень та реального досвіду. Online psychotherapy – challenges and solutions, discussion of research and real experiences
 • Agnieszka Chojnowska – Depresja poporodowa – doświadczenie matki i dziecka/ Агнєшка Хойновська — Післяпологова депресія — досвід матері та дитини. Postnatal depression – mother’s experience, child’s experience.

18.00 – 18.30 kawa, herbata / кава, чай /coffee break

18.30 – 20.00 warsztaty / варштати / workshops

 • Elżbieta Smoleń Relacyjna trauma niemowlęca – warsztat/ Ельжбєта Смолень. Дитяча травма стосунків – майтер-клас. Infant relationship trauma – workshop.
 • Piotr Domaradzki – Wykorzystanie teorii pola przez psychoterapeutę w pracy z klientem po doświadczeniu traum wczesnodziecięcych/ Петро Домарацькі. Використання теорії поля психотерапевтом у праці з клієнтами з досвідом ранніх дитячих травм. The use of field theory by a psychotherapist in working with clients after experiencing early childhood traumas.
 • Dorota Płóciennik – Obudź w sobie dziecko- sztuka i relaks/ Дорота Плочєннік. Розбуди в собі дитину — мистецтво та відпочинок. Awaken the child in You – art and relax
 • Beata Strzechmińska – trauma relacyjna a narodzenie się niepełnosprawnego dziecka/ Беата Стшехмінська.Травма стосунків і народження дитини-інваліда/ relational trauma and the birth of a disabled child
 • Dagmar Sližová – Księga Życia: jej zastosowanie w terapii NEST/ Дагмар Сліжова. Книга Життя: їїзастосування в терапії NEST The Book of Life: it’s application in the NEST therapy.
 • Agnieszka Chojnowska – Depresja poporodowa – doświadczenie matki i dziecka/ Агнєшка Хойновська — Післяпологова депресія — досвід матері та дитини. Postnatal depression – mother’s experience, child’s experience.

20.00 – 23.00 kolacja, świętowanie, uroczyste wręczenie certyfikatów / вечеря, святкування, урочисте вручення сертифікатів/ supper, celebration, certificate award ceremony

 

SOBOTA, 26 września / СУБОТА, 26 вересня / SATURDAY, 26 of September

8.00 – 8.45 śniadanie / сніданок / breakfast

8.45 – 9.00 otwarcie trzeciego dnia / відкриття третього дня / opening of the third day

9.00 – 10.00 wykład / доповідь / lecture Andrzej Winkler/ Анджей Вінклер

Wieloznaczność i wiele znaczeń formuły “za życiem”

Багатозначність та багато значень формули “за життя”

Ambiguity and many meanings of the „pro life” formula

10.00-10.30 dyskusja/ дискусія / discussion

10.30-11.00 kawa, herbata / кава, чай + реєстрація /coffee break + registration

11.30 – 12.30 wykład / доповідь / lecture Олена КлочковаГончар/ Olena Klochkova-Gonchar Мобілізація здатности додіалогу: Персональний Екзистенційний Аналіз

Mobilizacja umiejętności do dialogu: osobista analiza egzystencjalna

Mobilizing ability to a dialogue: Personal Existential Analysis

12.30 – 13.00 dyskusja / дискусія / discussion

13.00 – 13.30 obiad/ обід/ lunch

13.30 – 17.30 wycieczka w góry – Beskid Zachodni / похід у гори – Західні Бескіди/ hike into the West Beskids

18.00 – 19.00 kolacja / вечеря / supper

19.00 – 20.30 warsztaty / варштати / workshops

 • Kateryna Błaszczak, Andrzej Miziołek – Psychoterapia online – wyzwania i rozwiązania, omówienie badań i realnych doświadczeń/ Катерина Блащак, Анджей Мізьолек. Психотерапія онлайн — виклики та рішення, обговорення досліджень та реального досвіду/ Online psychotherapy – challenges and solutions, discussion of research and real experiences.
 • Agata Rusak – Kreatywna superwizja (szachy, rysunek, obrazy)/ Агата Русак. Творча супервізія (шахи, графіка, живопис)/ Creative supervision (chess, drawing, paintings).
 • Dagmar Sližová – Księga życia: jej zastosowanie w terapii NEST/ Дагмар Сліжова. Книга Життя: їїзастосування в терапії NEST/ The Book of Life: it’s application in the NEST therapy.
 • Dorota Płóciennik – Obudź w sobie dziecko- sztuka i relaks/ Дорота Плочєннік. Розбуди в собі дитину — мистецтво та відпочинок. Awaken the child in You – art and relax
 • Grażyna Okulska – Zaufaj ciału – ono pamięta Cię od samego początku/ Гражина Окульська. Довірся тілу — воно пам’ятає тебе від самого початку. Trust the body – it remembers you from the very beginning.

20.45 oficjalny koniec konferencji z lampką wina / закінчення конференції з келихом вина / closure of the conference with the glass of wine

NIEDZIELA, 27 września / НЕДІЛЯ, 27 вересня / SUNDAY, 27 of September

9.00 – 10.00 śniadanie/ сніданок / breakfast

 

UWAGI/ ДЕТАЛІ / DETAILS

Kiedy / Коли / When

24 września – 26 września 2019 (czwartek – sobota)

24 вересня – 26 вересня 2019 (четвер – субота)

24 of September – 26 of September 2019 (Thursday – Saturday)

 

Gdzie / Де / Where

Hotel Monttis, 34-200 Sucha Beskidzka, Ul. Spółdzielców 1

Tel. +4833874 25 84, e-mail: hotel@monttis.com.pl, www.monttis.com.pl

Mapa / Map: https://goo.gl/maps/pd1SkkFFUSetLhN47

 

Opłaty / Оплати / Fee

 

opłacone przed/

оплата перед/

paid before

31.07.2020

opłacone po/

оплата після /

paid after

01.08.2020

opłacone po/

оплата після/

paid after

17.09.2020

opłaty na miejscu/ оплата на місці/

paid on site

Członkowie NEST z EU / Члени NEST з ЄС / EU residents, NEST members

 

330 zł

 

350 zł

 

370 zł

 

390 zł

Osoby z EU niebędące członkami NEST / Особи з ЄС що не є членами NEST / EU residents, NEST nonmembers

 

350 zł

 

370 zł

 

390 zł

 

410 zł

Osoby spoza EU (członkowie i nieczłonkowie NEST) / Особи з-поза ЄС (незалежно від приналежності до NEST) / EU nonresidents (NEST members and nonmembers)

 

 

80 zł

 

 

100 zł

 

 

120 zł

 

 

140 zł

 

 • Studenci, osoby bezrobotne oraz emeryci płacą 50% opłaty konferencyjnej (z uwzględnieniem kategorii z powyższej tabeli).
 • Студенти, безробітні особи та пенсіонери платять 50% конференційного збору (згідно з таблицею поданою вище)
 • Students, unemployed individuals, and senior citizens pay 50% of conference fee (having taken into account the above table).
 • Opłatę konferencyjną będzie można wpłacić na konto bankowe. Numer konta zostanie wysłany w mailu potwierdzającym zgłoszenie się na konferencje.
 • Конференційний збір можна буде внести на банківський рахунок. Номер рахунку буде висланий в мейлі, що підтверджує зголошення на конференцію.
 • You may transfer conference fee electronically to a bank account. It’s number will be delivered to you via email confirming your conference registration.
 • UWAGA: Zgłoszenie będzie uznane za przyjęte po dokonaniu opłaty konferencyjnej.
 • УВАГА: зголошення буде прийняте після оплати конференційного збору.
 • NOTE: Registration will be recognized as a completed one, once the conference fee will be made.
 • Opłata konferencyjna, w przypadku nieuczestniczenia w konferencji, nie podlega zwrotowi.
 • У ВИПАДКУ ВІДМОВИ ВІД УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЦЙНИЙ ЗБІР НЕ ПОВЕРТАЄТЬСЯ.
 • Conference fee will not be returned in the case of not participating in the conference.
 • Wysokość opłaty konferencyjnej jest taka sama, niezależnie od tego czy ktoś przyjeżdża na całość konferencji, czy tylko np. na pół dnia.
 • Сума конференційного збору є сталою і не залежить від кількості годин проведених на конференції.
 • Conference fee is the same regardless one attends the whole conference or e.g. half of the day.
 • Program nie obejmuje śniadania w czwartek, obejmuje natomiast śniadanie w niedzielę. Śniadanie w czwartek można zakupić we własnym zakresie.
 • В програму не входить сніданок в четвер, натомість входить сніданок в неділю. Сніданок в четвер можна викупити самостійно.
 • The conference program does not cover Thursday breakfast, it does cover however Sunday breakfast. Thursday breakfast one can purchase individually.
 • Opłata konferencyjna będzie:
 • pokrywać koszty niezbędnych materiałów (xero, identyfikatory);
 • przeznaczona na dofinansowanie uczestników z poza Unii Europejskiej;
 • przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania podczas konferencji, tych osób, które będą prowadzić warsztaty, wykłady, panele i superwizję, jak również woluntariuszy, chcemy bowiem uhonorować ich pracę.
 • Хочемо зазначити, що кошти, які учасники сплатять в рахунок конференційного збору буде витрачено виключно на:
 • виготовлення необхідних матеріалів (ксеро, ідентифікатори, папки і т.д.);
 • дофінансування учасників з-поза Євро Союзу;
 • утримання осіб, що будуть мати доповіді, варштати, супервізії під час конференції а також волонтерів, які допомагатимуть під час конференції.
 • Conference fee will:
 • cover essential conference materials (xero, badges);
 • will help to subsidize participants from outside of the European Union;
 • allow to honor the work of those participants who will conduct lectures, workshops, panels or supervision, as well as volunteers. We plan on covering their costs of accommodation.

 

Opłaty za noclegi i wyżywienie / оплата за проживання та харчування / food and accommodation fee

 • koszt pobytu (noclegu i wyżywienia) od jednej osoby, bez względu na długość pobytu: 420 zł.
 • Кошти перебування (проживання та харчування) від однієї особи, без уваги на термін перебування: 420 злотих.
 • cost of whole stay (food and boarding) per one person, regarding the length of the stay: 420 zł
 • koszt jednego dodatkowego noclegu ze środy na czwartek (ze śniadaniem): 80 zł
 • кошт однієї додаткової ночівлі з середи на четвер (зі сніданком): 80 злотих. Ціна прив’язана до курсу валют і може змінитися відповідно до курсу.
 • cost of one additional day (Wednesday – Thursday) accommodation and breakfast: 80 zł.
 • Osoby wymagające posiłków dietetycznych proszone są o wskazanie stosownej diety w kwestionariuszu zgłoszeniowym.
 • Просимо осіб, котрі вимагають дієтичного харчування, зазначити в формулярі зголошення відповідну дієту.
 • Please indicate your diet in the registration questionnaire.
 • Nie ma możliwości zamawiania wybranych posiłków ani płacenia tylko za noclegi.
 • Немає можливості замовляти вибрані прийоми їжи, як і сплачувати лише за проживання.
 • It is not possible to pay for selected meals or just for the accommodation.
 • Całość opłat za noclegi i wyżywienie wnosimy na miejscu. Płatność jest możliwa w złotówkach.
 • Оплату за проживання та харчування вносимо на місці. Платити можна в злотих.
 • Meals and accommodation fees one may pay on site only in zloty.

 

Pokoje/ Номери / Rooms

Hotel Montis oferuje tylko pokoje dwu- i trzyosobowe.

Istnieje możliwość wynajęcia pokoju pojedynczego w innym hotelu lub ośrodku w Suchej Beskidzkiej we własnym zakresie i uczestnictwa w konferencji jako osoba dochodząca z zewnątrz. W uwagach (w ankiecie zgłoszeniowej) proszę zaznaczyć jaki pokój rezerwujesz i z kim ewentualnie chcesz go dzielić.

W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji prosimy o niezwłoczną informację.

Nie gwarantujemy noclegów w pokojach jednoosobowych. O przydzielaniu pokoi jednoosobowych będzie decydować kolejność zgłoszeń (potwierdzonych wpłaceniem opłaty konferencyjnej).

Осередок Montis має тільки дво- та тримісні номери.

Є можливість резервації одноособового номеру в іншому готелі чи осередку в Сухій Бескідській самостійно і брати участь у конференції як особа ззовні. Розміщенням учасників в Осередку будуть займатися виключно організатори конференції. Осередок цим займатися не буде. У додатках (у формулярі зголошення) просимо зазначити, який саме номер.

У випадку відмови від участі в конференції просимо якнайшвидше повідомити про це організаторів.

Організатори не можуть гарантувати Вам проживання в одноособових номерах.

Проживання в одноособовому номері буде залежати від дати зголошення та сплати конференційного збору.

Center offers mainly two- and three-person rooms. There is a limited number of single-

person rooms. Please make a note in the suggestions section (see the registration link) regarding a room of your preference. You may indicate a person with whom you would like to share it.

We do not guarantee the place in a single room. Allocation of single rooms will be based on the order of registrations (confirmed by payment of the conference fee).

 • Rozlokowanie do poszczególnych pokoi będzie prowadzone przez organizatorów konferencji na miejscu. Ośrodek nie będzie się tym zajmować.
 • Розміщенням учасників в Осередку будуть займатися виключно організатори конференції. Осередок цим займатися не буде.
 • Organizing committee of the NEST conference will be allocating rooms for the participants. Center will not be involved in the booking process.

 

Rachunek / Рахунки / Invoice

 • Ośrodek konferencyjny wystawi rachunki za posiłki i noclegi
 • Конференційний осередок може видати рахунки за проживання та харчування.
 • Conference center will issue receipts for meals and accommodation.
 • NEST wystawi fakturę na poświadczenie opłaty konferencyjnej.
 • NEST може дати рахунок-фактуру за конференційний збір.
 • NEST will issue the invoice confirming the payment of the conference fee.

 

Zgłoszenia/ Зголошення / Registration

 • Formularz zgłoszeniowy patrz link: https://forms.gle/PoQdnAYRRvsRDKRb9
 • Формуляр зголошення за посиланням: https://forms.gle/PoQdnAYRRvsRDKRb9
 • Registration form see link: https://forms.gle/PoQdnAYRRvsRDKRb9
 • Prosimy o zgłoszenie się na konferencję w miarę możliwości do końca lipca. Pomoże to w logistyce przedsięwzięcia.
 • По можливості просимо зголоситися на конференцію до кінця липня. Це допоможе в організації конференції.
 • If possible please register by the end of July. It will help with logistics.
 • W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji prosimy o niezwłoczną informację.
 • У випадку відмови від участі в конференції просимо якнайшвидше повідомити про це організаторів.
 • in the case you cancel your reservation, please notify us without delay.

 

Superwizja / Супервізія / Supervision

 • Planujemy sześć grup superwizyjnych. W każdej grupie będzie dwóch superwizorów. Wydaje nam się, że oglądania losów klienta z różnych perspektyw może być cennym doświadczeniem. Przyglądanie się wielokontekstowym elementom procesu psychoterapeutycznego bez oczekiwania, że znaleźć trzeba to jedyne i najskuteczniejsze rozwiązanie może być ubogacające. Superwizanci mogą, ale nie muszą, wnosić tematy z grup pracujących według modelu NEST. Prosimy by osoby, które chcą poddać swą pracę superwizji przygotowały się do superwizji, tak by uniknąć prezentacji materiału ad hoc.
 • Організатори планують шість супервізійних груп. Кожна група буде мати двох супервізорів. Нам здається, що спостереження за історіями клієнтів з різних перспектив може бути цінним досвідом. Спостереження багатоконтекстних елементів психотерапевтичного процесу без очікування, що ви повинні знайти єдине і найбільш ефективне рішення, може збагачувати. Супервізанти можуть, але не зобов’язані, представити ситуації з груп, які працюють за моделлю NEST. Прохання до тих, які мають бажання представити свою роботу для супервізії, підготувати її таким чином, щоб уникнути презентації матеріалу ad hoc.
 • We plan six supervision groups, with two supervisors per each group. We believe that supervision could be a valuable experience to reflect upon the client and the role of the therapist from a number of different perspectives. Also, analyzing the multicontextuality of psychotherapy process without expecting the ultimate or the most efficient solution could be inspirational. Supervisee may present material from or outside the NEST program. In each case, please come prepared to avoid ad hoc presentation of the therapy material.

 

Piątkowe świętowanie / Пятниця святкування / Friday celebration

 • Wieczór przeznaczony na świętowanie spędzimy na wspólnej zabawie, śpiewaniu i pogawędkach. Kontynuujemy też sympatyczny zwyczaj przywożenia ze sobą regionalnych potraw i napojów na wspólny stół. Zachęcamy też uczestników z poszczególnych krajów do przygotowania na ten wieczór jakiegoś krótkiego program artystycznego.
 • Вечір святкування ми проведемо за спільними розмовами, забавами та співами. Ми також підтримуємо симпатичну традицію привезення та коштуваня регіональних страв та напоїв з різних країн за спільнимстолом. Заохочуємо учасників з кожної країни до приготування на цей вечір якоїсь короткої творчої програми.
 • Our evening celebration will be full of games, singing and small talks. Please feel free to bring any spécialité de la maison from your country or region. Participants from each country are encouraged also to prepare a short artistic program.