Psychoterapia NEST jest skierowana do osób dorosłych:

 • które doświadczają w swoim życiu konsekwencji różnorakich traum: np. przemocy seksualnej, słownej, fizycznej; zaniedbania emocjonalnego, intelektualnego, fizycznego; strat ciąży, aborcji, poronienia, urodzenia martwego dziecka; śmierci bliskiej osoby nie tylko w okresie okołoporodowym; 
 • dotkniętych następstwami różnorodnych, potencjalnie przeciążających sytuacji granicznych, związanych np. z epidemią, wojną, emigracją, wykluczeniem, bezrobociem, zmianą pracy, przeprowadzką, rozwodem, urodzeniem dziecka, adopcją, chorobą, starością, itp.

Terapia NEST jest przeznaczona nie tylko dla osób z doświadczeniem traumy kompleksowej, ale może też pełnić rolę terapii rozwojowej, choćby dla osób potrzebujących przyjrzeć się swoim relacjom z rodzicami, dziećmi czy innymi ważnymi ludźmi.

Psychoterapia NEST jest podejściem integratywnym inspirowanym wieloma założeniami teoretycznymi oraz podejściami terapeutycznymi, w tym:

 • psychodynamicznymi teoriami osobowości, więzi i relacji z obiektem, według Bowlby’ego, Fromma, Horney, Klein, Mahler, Winnicotta i innych; 
 • modelem rozwoju psychospołecznego według Eriksona;
 • teoriami behawioralno-poznawczego uczenia się według Becka, Kelly’ego, Seligmana, Younga i innych; 
 • analizą transakcyjną według Berne’go; 
 • refleksją egzystencjalną według Frankla, Jaspersa, May’a, Yaloma i innych; 
 • relacją terapeutyczną skoncentrowaną na osobie według Rogersa; 
 • teoriami potrzeb według Murray’a oraz Maslowa; 
 • psychodramą według Moreno i innych; 
 • modelem kompleksowej traumy według Courtois i Ford; 
 • modelem wzajemnych powiązań między przemocą a stratami ciąży według Benedicta, Ney’a i innych; 
 • analizą systemową według Bowena, Madanes, Batesona i innych;
 • podejściem narracyjnym według Brunera, Tomkinsa, McAdamsa i innych.

Niektóre ćwiczenia/techniki terapeutyczne wykorzystywane w terapii NEST:

 • refleksja osobista, 
 • genogram,
 • linia życia, 
 • psychodramatyczne odgrywanie ról,
 • wyobrażenia paraboliczne, 
 • listy terapeutyczne, 
 • analiza snów, 
 • dynamika grupowa (w tym praca na przeniesieniu i przeciwprzeniesieniu oraz relacji terapeutycznej) jako kontekst uczenia się.

Ważne: terapeuci NEST wychodzą z założenia, że nie tyle same techniki terapeutyczne czy założenia teoretyczne, a raczej więź między psychoterapeutą a pacjentem/klientem jest głównym czynnikiem niosącym zdrowie i zmianę. 

TERAPIA NEST BYWA PROWADZONA JAKO TERAPIA INDYWIDUALNA LUB GRUPOWA.