Charakter školení NEST

Výcvik NEST  je 60hodinový intenzivní prožitkový trénink v poskytování terapeutické pomoci lidem s následky traumat zanedbávání, násilí a / nebo ztrát těhotenství.

Školení má dvojí charakter.Střídavě se konají:
a) přednášky a workshopy,
b) aktivity charakteru terapeutického výcviku.

Mezi diskutované problémy patří např: vznik traumatu, následky násilí (verbálního, sexuálního, fyzického), zanedbávání (emocionální, intelektuální, fyzické) a ztráta těhotenství (potrat, samovolný potrat, narození mrtvého dítěte, smrt dítěte bezprostředně po narození, odebrání dítěte k adopci, léčba IVF), vazby mezi násilím a ztrátou těhotenství, trénink asertivity, hraniční situace, vývojové krize, klíčové konflikty, analýza genogramu, obranné mechanismy, vývojové teorie, pocity viny, smutek, oslabení nepříznivých partnerských vazeb z minulosti , vyjednávání realistických očekávání, racionální rozhodování, smíření, prožívání radosti, skupinový proces, prezentace různých terapeutických technik.

Výcvik je koncipován pro trénink na terapii skupinovou i individuální.

Výcvik NEST může být navíc užitečný nejen z hlediska rozšíření znalostí a vhledu o povaze komplexního traumatu nebo procesu psychoterapie, ale může také hrát roli vlastního seberozvoje a pomoci terapeutům mentalizovat různé typy životních výzev nebo krizí, např. v oblasti vztahů k rodičům, manželům / partnerům, dětem nebo jiným důležitým lidem v jejich životě.

Terapie NEST je integrativní přístup inspirovaný: psychoanalýzou, přístupy psychodynamickými, behaviorálně-kognitivními, systémovými, narativními, existenciálně-humanistickými, psychodramatem, transakční analýzou a gestaltovými přístupy.

Výcvik probíhá prezenčně, povaha školení vylučuje vedení online kurzů.

ÚČASTNÍCI:

Školení je určeno pro: psychology, psychoterapeuty, terapeuty závislostí, psychiatry, praktické lékaře, lékaře-specialisty, pedagogy, poradce, socioterapeuty, učitele, mediátory, zdravotní sestry, porodní asistentky, kněze, pastory, řádové sestry a bratry a studenty těchto oborů minimálně třetího ročníku a výše.

Vzhledem k dynamice skupinového tréninkového procesu se od účastníků očekává, že se zúčastní celého výcviku bez přerušení, tedy s nocováním na místě výcviku. Tento požadavek je navíc dán

intenzitou práce. Program probíhá od 8.45 do 21.00 a přestávky uprostřed dne a večer jsou ve větší míře využity k plnění úkolů na další výcvikové sezení.

Trenéři programu:

  • Aleksandra Kulczyńska, psycholog, psychoterapeut, trenér, supervizor praktikantů NEST, terapeut přístupu/programu Otevřeného dialogu (tel. +48 604 794 472, e-mail: akulczynska@op.pl)
  • Andrzej Miziołek, psycholog, psychoterapeut, trenér, supervizor NEST (tel. +48 604 264 338, e-mail: miziolek@gmail.com)
  • Kateryna Błaszczak, Ph.D., psycholog, psychoterapeut, trenér, vedoucí NEST, filozof, kulturní odborník (tel. +48 577 819 155, e-mail: miriam@gmail.com)
  • Wiesław Błaszczak, doktor psychologie, psycholog, psychoterapeut, trenér, supervizor, NEST (+48 600 090 773, e-mail: w.blaszczak65@gmail.com)
  • Witold Simon, MUDr, psychiatr, psychoterapeut, trenér, supervizor, NEST, SNP PTP, EAP, AGPA, SPR, (tel. + 48 695 852 751, e-mail: witold.simon@wp.pl)

Tato školení jsou obvykle vedena dvěma školiteli.

TERMÍNY:

Školení se obvykle konají jednou nebo dvakrát ročně.

Nadcházející termíny školení najdete na: www.nest-terapia.eu

MÍSTO:

Školení probíhají na různých místech v Polsku (většinou v Poznani nebo ve Varšavě) a také na Ukrajině, v Bělorusku, České republice a dalších zemích.

CENA:

Náklady za školení (jak z hlediska ceny za účast ve výuce, tak poplatku za ubytování a stravu)

se liší v závislosti na datu a místu školení a daném školiteli (školitelích).

Chcete-li získat informace o aktuální částce, kontaktujte konkrétního trenéra.

V mimořádných individuálních případech mohou být poplatky za školení (bez ubytování a stravy) uhrazeny v bezúročných splátkách po skončení školení.

ÚČTY A OSVĚDČENÍ:

Všichni účastníci obdrží osvědčení o účasti na školení.

Organizátoři školení vystaví doklad o zaplacení.

Fakturu za ubytování a stravu vystavuje příslušné ubytovací centrum.

POSTUP PŘIHLÁŠENÍ PRO ZÁJEMCE O ŠKOLENÍ:

1) Lidé, kteří mají zájem o účast na školení, jsou požádáni, aby zaslali e-mail konkrétnímu školitel i s následujícím obsahem: „Mám zájem o školení, zašlete mi prosím kvalifikační dotazník“.

2) Po obdržení takového e-mailu zašle školitel kvalifikační dotazník.

3) Dalším krokem je osobní, telefonický nebo Skype rozhovor. Přesné datum pohovoru bude dohodnuto individuálně. Tento rozhovor lze také použít k zodpovězení jakýchkoli dotazů nebo obav týkajících se školení.

Rozhovor je zdarma.

4) Osoby kvalifikované pro školení budou požádány o složení zálohy do dvou týdnů od pohovoru na uvedené číslo účtu.

Místo na školení je zaručeno až po přijetí zálohy na účet.

POČET ÚČASTNÍKŮ:

V závislosti na instruktorech probíhá školení v jedné nebo dvou skupinách.

V prvním případě je na školení přijato 6 až 8 lidí a všechna setkání se konají v jedné skupině.

Ve druhém případě je na školení přijato od 12 do 16 osob a poté:

– přednášky a workshopy se konají v jedné velké skupině (do 12-16 osob);

– sezení terapeutického výcviku se konají ve dvou malých skupinách (každá 6-8 osob).

Podrobné informace o modelu výcvikových setkání lze získat od jednotlivých školitelů.

Pořadí přihlášek může rozhodnout o přijetí na školení.

Osoby, které byly kvalifikovány, ale z kapacitních důvodů na ně nevyšlo, budou přednostně přijaty do dalšího nejbližšího možného školení.

VÍCE INFORMACÍ O NEST TERAPII:

a) článek: W. Simon, M. Gajowy (2002). Skupinová terapie pro lidi, kteří zažívají následky násilí, zanedbávání a ztráty těhotenství. Polská psychiatrie, 6 (36), 929-944;

b) článek: W. Simon, P. Śliwka, P. (2012). Effectiveness of group psychotherapy for adult outpatients traumatized by abuse, neglect and/or pregnancy loss: A multiple site, pre-post-follow-up, naturalistic study. International Journal of Group Psychotherapy, 62 (2), 283-308.

c) webové stránky www.nest-terapia.eu