NEST je neformální sdružení, komunita, která spojuje více než jen zajímavou psychologickou teorii nebo běžnou (konvergentní) klinickou praxi. Je to místo, kde se setkáváme tváří v tvář, kde se bezprostředně a srdečně navzájem podporujeme a předkládáme si vzájemně výzvy, kde se potkáváme jako přátelé, tj. pomáháme si vzájemně rozšířit své obzory. Je to „časoprostor“, ve kterém jde každý svou cestou společně, v kontaktu s druhými, do té míry, jak on sám chce a potřebuje.

Členy NEST jsou psychologové, psychoterapeuti, terapeuti závislostí, psychiatři, praktičtí lékaři, lékaři-specialisté, pedagogové, poradci, socioterapeuti, učitelé, mediátoři, zdravotní sestry, porodní asistentky, kněží, pastoři, řádové sestry a studenti třetího a vyššího ročníku těchto oborů.

Někteří z těch, kteří jsou v současné době zapojeni do NEST, byli kdysi aktivní v IIPLCARR ((The International Institute of Pregnancy Loss and Child Abuse Research and Recovery; Mezinárodní institut pro výzkum a terapii ztrát těhotenství a zneužívání dětí), organizaci založené na počátku devadesátých let minulého století z iniciativy kanadského psychiatra Philipa G. Neye. Ney přijel do Polska v roce 1991 na pozvání Andrzeje Winklera a zúčastnil se Kongresu rodin ve Varšavě. Od té doby, po dalších deset let, Ney a Winkler za účasti mnoha dalších vyškolili terapeuty v terapeutickém programu Hope Alive (Živá naděje), vyvinutého společností IIPLCARR, a organizovali konference o psychoterapii následků traumat.

Postupem času ale začal Ney blokovat teoretické diskuse a odmítat klinické inspirace, pokud byly mimo jeho vlastní myšlenky a zájmy. Hope Alive (Živou naději) postupně vnímal jako své soukromé vlastnictví a jako platformu pro náboženskou indoktrinaci a stále méně jako terapeutický program. A tak na počátku jednadvacátého století vypracoval Prohlášení o víře (Vyznání víry), požadující, aby všichni členové IIPLCARR tento dokument bez diskuzí podepsali. Formulace a obsah tohoto prohlášení ukládaly nutnost podřídit se autorově náboženskému a misionářskému přesvědčení, které přesahovalo věcný obsah terapeutického programu přijímaného terapeuty.

Takže v situaci, kdy se IIPLCARR pod vedením Neye stávala stále více organizací ideologické povahy, se někteří její členové, kteří viděli hodnotu práce v přísně profesionální struktuře, rozhodli vystoupit. V dubnu 2002, během konference IIPLCARR ve Lvově, zahájila skupina evropských členů tohoto sdružení rozhovory o vytvoření organizace, nezávislé na kanadské IIPLCARR, která by se zabývala prováděním a podporou psychoterapie u lidí, kteří zažívají důsledky různých traumat. Jedním z motivů této iniciativy byla touha vést tvůrčí diskuse, mj.také na každoročních konferencích, s nadějí, že vyústí v inovativní myšlení v oblasti teorie a v inovativní přístup v oblasti terapeutické praxe.

V létě roku 2002 se v Severním Irsku konalo první zasedání této iniciativní skupiny. Zúčastnili se ho: Seamus O’Connell, Gerry O’Connell a Marea Loughrey ze Severního Irska, Diane Savoy ze Švýcarska, Ágnes Kónya a Zoltán Kónya z Rumunska a také Magdalena Winkler a Andrzej Winkler z Polska. V té době byl schválen plán registrace sdružení s názvem NEST (The New Experience for Survivors of Trauma), jakož i tematický rozsah a struktura příručky NEST.

Během příštího setkání této skupiny, které se konalo na podzim roku 2002 ve švýcarském Les Sciernes, byl předložen a schválen nástin příručky NEST. Jeho podrobným zpracováním byl pověřen Zoltán Kónya. Během tohoto setkání byl také připraven statut Mezinárodní asociace NEST. Zoltán Kónya se dále zavázal, že bude jednou ročně vydávat Newsletter NEST. Výše uvedená iniciativní skupina vytvořila první mezinárodní správní radu NEST, které předsedal Seamus O’Connell. V roce 2004 byl na této pozici nahrazen Andrzejem Winklerem.

Od té doby se sdružení NEST zaměřuje na pořádání školení a každoročních mezinárodních konferencí. Zpočátku byli účastníky konference hlavně lidé, kteří se dříve účastnili školení a podíleli se na vedení terapie, časem se také začali objevovat lidé mimo sdružení NEST, kteří se zajímali o téma léčby traumat a psychoterapii obecně.

V průběhu let jednotliví terapeuti NEST, i když se stále odkazují na klíčové prvky programu NEST, ve své praxi, v závislosti na svých vlastních preferencích a vlastnostech skupiny pacientů, stále více vědomě využívají mnoho dalších terapeutických přístupů a metod. V tomto smyslu se terapie NEST stává stále více

V roce 2012 vyšla první publikace Witolda Simona a Piotra Śliwky o účinnosti terapie NEST, „Efektivita skupinové psychoterapie pro dospělé ambulantní pacienty traumatizované zneužíváním, zanedbáváním a / nebo ztrátou těhotenství: více stránek, pre-post-follow-up, naturalistická studie“, publikovaná v International Journal of Group Psychotherap.

V roce 2013 Andrzej Winkler spolu s tehdejším managementem odstoupil z funkce předsedy NEST. V letech 2013-2022 předsedal správní radě NEST Witold Simon. Od roku 2022 se vedení společnosti NEST ujal Andrzej Miziołek s novou správní radou.

Výroční mezinárodní konference NEST se konají od roku 2003. Doposud se uskutečnily v České republice, Polsku, Rumunsku, na Ukrajině a na Slovensku. Školení dosud probíhala kromě výše zmíněných zemí také v Bělorusku, Lotyšsku, Rusku, Švýcarsku a Severním Irsku.

Web www.nest-terapia.eu byl založen v roce 2003 a poté jej provozoval Radosław Winkler do roku 2010, v letech 2011-2019 jej spravoval Józef Leśniak a od roku 2020 jej provozuje Katarzyna Żurawska (Dumańska).

NEST zůstává terapeutickou organizací otevřenou profesionálům, pocházejícím z různých kultur, s odlišným vzděláním a různým přesvědčením, zajímajícím se o multi-kontextové aspekty práce s lidmi po prožitých různorodých traumatech.