user_mobilelogo

1. Składanie zażaleń
a) Jeśli członek NEST dostrzega u innego członka NEST zachowanie nieetyczne, zobowiązany jest do podzielenia się tymi obserwacjami w pierwszej kolejności z daną osobą, a w razie gdyby taka rozmowa nie przyniosła oczekiwanych rezultatów, zobowiązany jest – z zachowaniem stosownej poufności – do złożenia pisemnej skargi do Zarządu NEST.
b) Prawo do złożenia skargi do Zarządu NEST na nieetyczne zachowanie członka NEST przysługuje każdej osobie, także nie będącej członkiem NEST.


2.  Komisja Etyki
a) W ciągu 30 dni od daty wpłynięcia pisemnej skargi, co do naruszenia standardów niniejszego Kodeksu Etycznego, Zarząd NEST jest zobowiązany do powołania trzyosobowej Komisji Etyki. Komisja Etyki będzie zawsze powoływana ad hoc do rozpatrywania konkretnej sprawy.
b) Członkami Komisji Etyki mogą być:
- osoby, które posiadają certyfikat terapeuty NEST;
- osoby niebędące członkami stowarzyszenia NEST, lecz posiadające stosowne certyfikaty i cieszące się powszechnym szacunkiem.
c) Członkami Komisji Etyki nie mogą być:
- członkowie Zarządu NEST;
- osoby, których dotyczy sprawa;
- krewni ani małżonkowie osób, których dotyczy sprawa.
d) Czas pracy Komisji Etyki nie jest określony, aczkolwiek powinien być ograniczony do stosownego minimum.
e) Na zakończenie swych prac Komisja Etyki sporządza pisemny raport, który składa na ręce Zarządu NEST.
f) Raport Komisji Etyki ma jedynie określać, czy standardy niniejszego Kodeksu Etycznego zostały naruszone, a jeżeli tak to w jakim stopniu.
g) W ciągu 30 dni od otrzymania raportu Komisji Etyki Zarząd NEST jest zobowiązany do podjęcia stosownych decyzji w stosunku do członka NEST, którego dotyczy sprawa.
h) Decyzja Zarządu NEST powinna być przekazana członkom Komisji Etyki, członkowi NEST, którego dotyczy sprawa oraz wszystkim innym stronom sprawy.
i) Osobom biorącym udział w sprawie przysługuje prawo do odwołania się. W takim przypadku Zarząd NEST zobowiązany jest do powołania kolejnej Komisji Etyki, złożonej z innych osób.
j) Decyzje Zarządu powstałe po raporcie drugiej Komisji Etyki są ostateczne.


3. Wydalenie ze stowarzyszenia NEST
Na podstawie decyzji Zarządu NEST w porozumieniu z Komisją Etyki, w poniższych przypadkach, członek NEST może zostać wydalony ze Stowarzyszenia, a jego certyfikat może zostać unieważniony lub zawieszony:
a) członek NEST w jaskrawy sposób narusza niniejszy Kodeks Etyczny;
b) członek NEST jest uwikłany w działania przestępcze;
c) członek NEST odmawia współpracy z Zarządem NEST czy Komisją Etyki